مدیر داخلی و دپارتمان فروش

آقای امینی

09019895559

کارشناس فروش

 خانم شیرجنگ

09019895568

کارشناس فروش

آقای امامی

09019895537

کارشناس فروش

خانم  قطب زاده

09019895543

کارشناس فروش

آقای نعمتی

09019895527