مدیر داخلی و دپارتمان فروش

آقای امینی

09019895559

1

کارشناس فروش

 خانم شیرجنگ

09019895568

2

کارشناس فروش

آقای امامی

09019895537

3

کارشناس فروش

خانم  قطب زاده

09019895543

4

کارشناس فروش

آقای نعمتی

09019895527

5