تابلو برق صنعتی

تابلو برق صنعتی:   انواع سیستم‌های صنعتی برای کنترل شدن نحوه کارکردشان و هم‌چنین برای ایمنی، نیاز به قطعات و تجهیزات برقی دارند. تابلو برق محفظه‌ای است که تمام قطعات الکتریکی مورد نیاز سیستم در آن به طوری     قرار می‌گیرند که علاوه بر آنکه به طور صحیح وظیفه ...

کلیدهای محافظ جان

کلید های محافظ جان:   کلید محافظ جان یکی از انواع کلید های حفاظتی برقی می باشد که برای حفاظت اشخاص و تجهیزات، در یک سیستم برقی مورد استفاده قرار می گیرد. کلید محافظ جان، که در چند تیپ مختلف ارائه می شود        یکی از ایمن ترین ...