خانم حسنی مدیر بازرگانی
09019894861
آقای والی زاده کارشناس بازرگانی
09337541827