خانم حسنی

مدیر بازرگانی خارجی

موبایل : 09019894861

داخلی : 400

آقای والی زاده

کارشناس بازرگانی

موبایل : 09337541827

داخلی : 401