آقای پیروزفرد مدیر تبلیغات
09019894840
خانم تکلو کارشناس تبلیغات
09059192109