آقای پیروزفرد مدیر تبلیغات
۰۹۰۱۹۸۹۴۸۴۰
خانم تکلو کارشناس تبلیغات
۰۹۰۵۹۱۹۲۱۰۹