آقای سید مصطفی فتاحی 

مدیر مالی

09059192089

بخش مالی

خانم رهبر 

حسابداری

09023799292

بخش مالی

خانم رضا زاده

حسابداری

09350611223

بخش مالی

آقای رجبی

حسابداری

09059192087

بخش مالی