آقای فتاحی

مدیر مالی

موبایل : 09059192089

داخلی : 300

خانم رهبر

حسابدار فروش

موبایل : 09023799292

داخلی : 301

آقای رجبی

حسابدار فروش

موبایل : 09059192087

داخلی : 302

خانم اسلامی

حسابدار عمومی

موبایل : 

داخلی : 303

آقای میرحبیبی

حسابدار خزانه

موبایل : 09337541849

داخلی : 305

خانم گودرزی

حسابدار بهای تمام شده

موبایل :09350611223

داخلی : 306