ثبت درخواست نمایندگی

قوانین مقررات دریافت نمایندگی

  • مدت قرارداد اعطای نمایندگی 1 سال می باشد .

  • داشتن حداقل 5 سال فعالیت در حوزه مربوطه .

  • نداشتن سوء پیشینه کیفری و همچنین نداشتن سابقه محکومیت .

  • استعلام عدم داشتن چک برگشتی و گردش حساب .

  • داشتن محیط کسب و کار مجهز به امکانات ارائه خدمات (ملکی یا اجاره ای ) .

  • همراه داشتن شناسنامه و کارت ملی هنگام تنظیم قرارداد . 

  • قرار دادن ضمانت های لازم .

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

نام شما*
آدرس*